Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Stanowi działalność organów administracji publicznej będącą elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej jest Prezydent m. Skarżyska-Kamiennej. Do zadań Prezydenta należy:

1) kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie Gminy;

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie do zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego m. Skarżyska-Kamiennej

b) realizacja zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.


MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej zapewnia na obszarze gminy realizację następujących zadań:

1) całodobowe alarmowanie członków miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

4) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

6) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.


MIEJSKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wykonuje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Skarżyska-Kamiennej.

W skład Zespołu wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz przedstawiciele służb i straży.

W skład zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

Zadania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m. Skarżyska-Kamiennej:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2) przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego m. Skarżyska-Kamiennej

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4) opiniowanie Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego m. Skarżyska-Kamiennej oraz realizowanie wynikających z niego zadań,

5) realizacja decyzji podjętych przez Szefa Zespołu.


MIEJSKI PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Skarżyska-Kamiennej jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Prezydencie Miasta Skarżyska-Kamiennej i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Elementami składowymi Planu są:

I. Plan główny

II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych

III. Załączniki funkcjonalne planu głównego

IV. Załączniki

V. Mapy

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa m. Skarżyska - Kamiennej) oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący tryb uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Załączniki funkcjonalne planu głównego to zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania; zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz psychologicznej, wykaz zawartych umów i porozumień, jak również zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód.

W formie załączników do Planu włączone zostały bazy danych zarządzania kryzysowego niezbędne do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Graficzne uzupełnienie Planu stanowią mapy, w tym mapa zagrożenia powodziowego (mapa zalewu zasięgu bezpośredniego i potencjalnego o określonym prawdopodobieństwie).

Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Skarżyska-Kamiennej powiązano z innymi planami i dokumentami. W ramach dokumentów związanych z Planem dokonano podziału na dokumenty związane wewnętrzne oraz dokumenty związane zewnętrzne. Pierwszą grupę stanowią plany i inne dokumenty opracowywane w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (np. Plan operacyjny ochrony przed powodzią, Plan ewakuacji doraźnej, Plan ewakuacji m. Skarżyska-Kamiennej); natomiast dokumenty związane zewnętrzne to plany/procedury/instrukcje podmiotów „zewnętrznych”, realizujących na terenie m. Skarżyska-Kamiennej zadania z zakresu zarządzania kryzysowego


SZACOWANIE STRAT

Mieszkańcy, którzy ponieśli szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ciągu 24 godzin winni dokonać zgłoszenia tych szkód do Urzędu Miasta Skarżyska–Kamiennej.

Przy przypisywaniu zdarzeniom charakteru klęski żywiołowej należy posiłkować się definicją klęski żywiołowej zawartą w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez klęskę żywiołową rozumie się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Zatem poszkodowani mieszkańcy składają wnioski do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, a ten po ich weryfikacji przekazuje je do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mieszkańcy, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak: powódź, huragan, piorun, susza, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, grad, lawina, winni w ciągu najpóźniej 24 godzin dokonać zgłoszenia tych szkód do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. Każde zawiadomienie będzie formalnie weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w formie komisyjnej. Jeżeli nie wystąpią przesłanki o stanie klęski żywiołowej, o czym decyduje Wojewoda Świętokrzyski, istnieje możliwość uzyskania zapomogi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapomoga nie jest odszkodowaniem za utracone mienie, a zasiłkiem celowym, przyznawanym na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki ze środków budżetu państwa uruchamiane są na wniosek właściwego terytorialnie wojewody, formułowanych na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez gminy. Warunkiem przyznania pomocy są straty w gospodarstwie domowym, tj. budynkach mieszkalnych i jego wyposażeniu niezbędnym do zaspakajania potrzeb bytowych rodziny. Z pomocy mogą skorzystać również osoby potrzebujące wsparcia w zaopatrzeniu w leki lub pomoce szkolne, czy podręczniki dla dzieci. Zapomogi nie mogą być natomiast przyznawane na szkody m.in. w budynkach gospodarczych, domach rekreacyjnych, czy letniskowych. Szczegóły w sprawie przyznawania zapomogi można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w zwią…


25 czerwca 2021 roku przez Skarżysko-Kam…

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszukać. Bądźcie czujni i rozważni”

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszuka…


Świętokrzyska policja nadal odnotowuje w…

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określan…


Związek OSP RP, realizując cele statutow…

Stop koronawirusowi

Stop koronawirusowi


Do miejskich jednostek trafiła kolejna d…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe