Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Obronność

Obronność

Loading…

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Zadania obrony cywilnej normuje Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska ratyfikowała 19 września 1991 r. Tym samym na mocy art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisy tego protokołu stały się częścią polskiego porządku prawnego, a co się z tym wiąże należy je stosować wprost.

W rozumieniu Protokołu Dodatkowego I określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:

1. służba ostrzegawcza;

2. ewakuacja;

3. przygotowanie i organizowanie schronów;

4. obsługa środków zaciemnienia;

5. ratownictwo;

6. służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;

7. walka z pożarami;

8. wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;

9. odkażanie i inne podobne działania ochronne;

10. dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;

11. doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;

12. doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;

13. doraźne grzebanie zmarłych;

14. pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;

15. dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.


OBRONA MIASTA

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej w stanie stałej gotowości obronnej państwa, jak też w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej wykonuje swoje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Regulaminu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

W Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej zorganizowano Główne Stanowisko Kierowania Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy, które uruchamia się do pełnej funkcjonalności w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także w czasie wojny.

Dla zapewnienia wymiany informacji, podejmowania i przekazywania decyzji oraz współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych i operacyjnych wykorzystuje się systemy łączności przewodowej oraz radiowej, systemy informatyczne.

W Urzędzie Miasta utworzono stały dyżur Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, którego celem jest zapewnienie możliwości przekazywania decyzji związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Skarżyska-Kamiennej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".

Zadania realizowane w ramach Stałego Dyżuru obejmują:

1. przyjmowanie i przekazywanie wykonawcom ujętym w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Skarżyska-Kamiennej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" decyzji i zadań Prezydenta Miasta i Wojewody Świętokrzyskiego;

2. powiadamianie osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu;

3. ewidencjonowania treści decyzji, zadań i informacji w dzienniku ewidencji informacji;

4. utrzymywanie łączności ze Stałym Dyżurem Wojewody Świętokrzyskiego;

5. współdziałanie w realizacji zadań operacyjnych ze stałymi dyżurami jednostek zewnętrznych.


PLANOWANIE OPERACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego w mieście opracowano "Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Skarżyska-Kamiennej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz harmonogram przedsięwzięć realizowanych w czasie osiągania poszczególnych stanów gotowości obronnej miasta określa część opisowa powyższego planu. Zadania ogólne zawarte w tabeli realizacji zadań operacyjnych miasta Skarżyska-Kamiennej nakładają na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne przedsięwzięcia dotyczące podwyższania gotowości obronnej.


MOBILIZACYJNE ROZWINIĘCIE SIŁ ZBROJNYCH RP

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej realizuje powyższe zadanie zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej oraz opracowanym "Planem akcji kurierskiej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej". W "Planie akcji kurierskiej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej" określono rejony doręczeń kart powołania, niezbędne siły i środki, zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji i jej przebiegu, warianty działania w różnych porach roku i doby. Plan uzgodniony został z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kielcach oraz Komendantem Powiatowym Policji w Skarżysku-Kamiennej. Realizację powyższego przedsięwzięcia Prezydent powierzył Biuru Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


NATO i „HNS”

W celu przygotowania do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tworzy i aktualizuję bazę HNS (Host Nation Support) na polecenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamienna.

HNS to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo - gospodarza w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i podczas konfliktów zbrojnych sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza. Zakres realizowanych przedsięwzięć regulują zobowiązania wynikające z porozumień w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego lub z dwustronnych bądź wielostronnych umów zawartych między "państwem - gospodarzem" oraz organizacją NATO i państwami wysyłającymi wojska. Polski HNS obejmuje nie tylko zaopatrzenie, usługi i infrastrukturę (logistykę), ale także dostarczenie sojusznikom innych "produktów", jakimi są informacje, swoboda działania, bezpieczeństwo i poparcie społeczne.

Miasto Skarżysko-Kamienna w ramach HNS jest wykonawcą zadań m.in. w zakresie:

• udostępnienia terenów i nieruchomości na czasowe rozmieszczenie sojuszniczych jednostek wojskowych oraz do magazynowania uzbrojenia, urządzeń i środków materiałowych,

• wykorzystania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

• zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez sojuszników przepisów o ochronie środowiska,

• współpracy wojskowych organów porządkowych z komendą miejską policji.

• dostawy podstawowych mediów: wody, ogrzewania, gazu, energii elektrycznej,

• dostawy usług w zakresie czystości i właściwych warunków sanitarnych,

• zapewnienia pomocy medycznej,

• obsługi prasowej.


PLANOWANIE I ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OBRONY 

W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani między innymi do wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Na osoby posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły szesnaście, a nie przekroczyły sześćdziesięciu lat, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych polegający na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu w używanie posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych następuje w trybie decyzji administracyjnej, na podstawie zgłaszanych wniosków przez upoważnione organy. Organem uprawnionym do wydawania powyższych decyzji jest Prezydent Miasta dla podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna i osób zameldowanych na pobyt stały w Skarżysku-Kamiennej.

W zakresie planowania i organizacji świadczeń na rzecz obrony Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej opracowuje:

1) plan świadczeń osobistych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,

2) plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,

3) plan świadczeń rzeczowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,

4) plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,


KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

W celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz określenia stanu przygotowań obronnych prowadzi się kontrole obejmujące m.in.:

• realizację planowania operacyjnego,

• przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP,

• przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej i obowiązków państwa gospodarza,

• przygotowania systemu kierowania,

• planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony,

• planowania i realizacji szkolenia obronnego.

Organem uprawnionym do zarządzenia kontroli jest prezydent miasta. W tym celu opracowywany jest roczny plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.


ZASTĘPCZE MIEJSCA SZPITALNE

Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w Skarżysku-Kamiennej koordynowane są przez Referat Zdrowia i dotyczą m.in.:

• planowania i realizacji zadań w zakresie zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego,

• współdziałania organów administracji publicznej i podmiotów leczniczych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa następuje w formie stosownych planów.

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w zwią…


25 czerwca 2021 roku przez Skarżysko-Kam…

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszukać. Bądźcie czujni i rozważni”

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszuka…


Świętokrzyska policja nadal odnotowuje w…

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określan…


Związek OSP RP, realizując cele statutow…

Stop koronawirusowi

Stop koronawirusowi


Do miejskich jednostek trafiła kolejna d…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe