Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Imprezy masowe

Imprezy masowe

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej i imprezy sportowej. Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator!

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

Do wniosku należy dołączyć:

1. opinię Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej,
2. opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej
3. opinię Dyrektora Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
4. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej,
5. graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem:

o miejsca, na którym odbywać się będzie impreza
o dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
o punktów pomocy medycznej
o punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych
o punktów informacyjnych
o lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych
o lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej
o lokalizacji innych punktów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
o rozmieszczenia służb porządkowych i służb informacyjnych
o rozmieszczenia osób na imprezie oraz ewentualnym podziale osób na sektory
o rozmieszczenia punktów gastronomicznych
o lokalizacji sanitariatów

6. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji),
7. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
8. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
9. informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10. informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
11. wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi dokumentami,
12. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
13. informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
14. informację o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę masową o podwyższonym ryzyku,
15. program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
16. regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o udostępnieniu go uczestnikom imprezy,
17. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
18. informację o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
19. polisę ubezpieczeniową (w przypadku imprezy odpłatnej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów),
20. informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku imprezy organizowanej w strefie nadgranicznej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
21. wypis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej,
22. protokół kontroli budowlanej obiektu,
23. harmonogram udostępniania obiektu lub terenu dla uczestników imprezy masowej,
24. rozmieszczenie miejsc i określenie czasu, w których prowadzona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka).

Szczegółowo sprawy związane z imprezami masowymi reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504 z późn. zm.).

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

>>> WNIOSEK DO POBRANIA W SEKCJI POBIERZ <<<

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

Komunikat o utrudnieniach w ruchu w zwią…


25 czerwca 2021 roku przez Skarżysko-Kam…

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszukać. Bądźcie czujni i rozważni”

Apel do seniorów: „Nie dajcie się oszuka…


Świętokrzyska policja nadal odnotowuje w…

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Konsultacje społeczne dokumentu określan…


Związek OSP RP, realizując cele statutow…

Stop koronawirusowi

Stop koronawirusowi


Do miejskich jednostek trafiła kolejna d…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe