Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Pokazy pirotechniczne

Pokazy pirotechniczne

Udzielenie zgody na używanie wyrobów/materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Skarżysko–Kamienna.

W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:

• wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;

• pokazów ogni sztucznych;

• wypuszczania lampionów;

• emitowania silnych źródeł światła

wymagane jest zawiadomienie Urzędu Gminy oraz uzyskanie zgody na minimum 14 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Zgoda na używanie wyrobów pirotechnicznych nie jest wymagana w dniach 31 grudnia i 1 stycznia.

Niestosowanie się do przepisów aktów prawa miejscowego dotyczących używania wyrobów pirotechnicznych stanowi wykroczenie z art. 54 Kodeksu wykroczeń. Działania organów ścigania sprowadzają się przede wszystkim do oceny, czy korzystanie z ww. wyrobów narusza przepisy określone w art. 51 K.w. (zakłócenie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego), art. 107 K.w. (złośliwe niepokojenie), a także art. 145 K.w. (zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności). Wskazane czyny zabronione podlegają odpowiednio karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Wniosek o udzielenie zgody na używanie wyrobów/materiałów pirotechnicznych, zawierający:

- oznaczenie wnioskodawcy i jego adres,

- określenie celu, w jakim będą używane wyroby/materiały pirotechniczne,

- datę, czas rozpoczęcia i trwania oraz miejsce, w którym wnioskodawca zamierza użyć wyrobów/materiałów pirotechnicznych,

- wskazanie realizatora, jeżeli planowany jest pokaz pirotechniczny.

2. W przypadku pokazu pirotechnicznego dokumentacja organizacyjno-techniczna zawierająca w szczególności:

a. nazwę wykonawcy pokazu i jego siedzibę;

b. datę i czas trwania pokazu;

c. kserokopię koncesji lub pozwolenia wojewody, upoważniającego wykonawcę do wykonywania pokazów;

d. imię, nazwisko oraz podpis osoby opracowującej dokumentacje organizacyjno-techniczną pokazu oraz kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przewidziane dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru;

e. imię i nazwisko osoby nadzorującej realizację pokazu, kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia, o którym mowa powyżej;

f. masę netto wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia z podziałem na klasy i podklasy wg ADR;

g. określenie systemu odpalania ładunków pirotechnicznych oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla tego systemu, w szczególności biorąc pod uwagę sieci energetyczne, elektryczne trakcje kolejowe, przekaźniki telekomunikacyjne;

h. dane dotyczące systemu zabezpieczeń terenu pokazu od momentu dostarczenia wyrobów pirotechnicznych do zakończenia kontroli terenu po pokazie;

i. osoby odpowiedzialne za sprawdzenie terenu po zakończeniu pokazu i unieszkodliwienie niewypałów i niewybuchów pirotechnicznych;

j. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku używania wyrobów/materiałów pirotechnicznych w formie innej niż pokaz pirotechniczny - pisemna instrukcja określająca:

a. rodzaj i łączną masę netto wyrobów/materiałów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia;

b. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

>>> WNIOSEK DO POBRANIA W SEKCJI POBIERZ <<<

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe