Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Kontakt • 986 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Skarżysku-Kamiennej • ul. Sikorskiego 18 • 41 25 20 555 • bezpieczenstwo@um.skarzysko.pl

Loading…

Imprezy masowe

Imprezy masowe

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno-rozrywkowej i imprezy sportowej. Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

Masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;

Mecz piłki nożnej to masowa impreza sportowa mająca na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;

Impreza masowa podwyższonego ryzyka to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator!

Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej "organem", jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

Do wniosku należy dołączyć:

1. opinię Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej,
2. opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej
3. opinię Dyrektora Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
4. opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej,
5. graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem:

o miejsca, na którym odbywać się będzie impreza
o dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
o punktów pomocy medycznej
o punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych
o punktów informacyjnych
o lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych
o lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej
o lokalizacji innych punktów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
o rozmieszczenia służb porządkowych i służb informacyjnych
o rozmieszczenia osób na imprezie oraz ewentualnym podziale osób na sektory
o rozmieszczenia punktów gastronomicznych
o lokalizacji sanitariatów

6. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji),
7. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
8. informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
9. informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10. informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
11. wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi dokumentami,
12. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
13. informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
14. informację o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę masową o podwyższonym ryzyku,
15. program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
16. regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o udostępnieniu go uczestnikom imprezy,
17. pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
18. informację o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
19. polisę ubezpieczeniową (w przypadku imprezy odpłatnej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów),
20. informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku imprezy organizowanej w strefie nadgranicznej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
21. wypis z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej,
22. protokół kontroli budowlanej obiektu,
23. harmonogram udostępniania obiektu lub terenu dla uczestników imprezy masowej,
24. rozmieszczenie miejsc i określenie czasu, w których prowadzona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka).

Szczegółowo sprawy związane z imprezami masowymi reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.09.62.504 z późn. zm.).

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

>>> WNIOSEK DO POBRANIA W SEKCJI POBIERZ <<<

Telefony alarmowe


  • Policja997

  • Straż pożarna998

  • Pogotowie999

  • Biuro UM19-986

Miejskie centrum monitoringu

W 2005 r. miasto wspólnie z Policją podjęło działania zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego
polegające na rozpoczęciu w mieście budowy systemu monitoringu wizyjnego. Ówcześni włodarze uznali, że monitoring wizyjny stanowi m.in.
narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania a także doskonałe narzędzie prewencyjne.
W 2015 roku Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zlecił przygotowanie i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Aktualności

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogowego

Można korzystać z Miasteczka Ruchu Drogo…


  1 czerwca ponownie otworzone zostało …

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem


Centrum Zarządzania Kryzysowego w Skarży…

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Ruszył konkurs FLORIANY 2020

Do kogo trafią „strażackie Oscary”? Rusz…


  Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Kon…

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków

Nowoczesny wóz dla skarżyskich strażaków


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poża…

więcej informacji

Nasi partnerzy

Kontakt

Media społecznościowe