Logo

Udzielenie zgody na używanie wyrobów/materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Skarżysko–Kamienna.

W celu uniknięcia zagrożeń dla cywilnych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zawartej w FIR EPWW podczas realizacji:

• wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;

• pokazów ogni sztucznych;

• wypuszczania lampionów;

• emitowania silnych źródeł światła

wymagane jest zawiadomienie Urzędu Gminy oraz uzyskanie zgody na minimum 14 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.

Zgoda na używanie wyrobów pirotechnicznych nie jest wymagana w dniach 31 grudnia i 1 stycznia.

Niestosowanie się do przepisów aktów prawa miejscowego dotyczących używania wyrobów pirotechnicznych stanowi wykroczenie z art. 54 Kodeksu wykroczeń. Działania organów ścigania sprowadzają się przede wszystkim do oceny, czy korzystanie z ww. wyrobów narusza przepisy określone w art. 51 K.w. (zakłócenie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego), art. 107 K.w. (złośliwe niepokojenie), a także art. 145 K.w. (zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności). Wskazane czyny zabronione podlegają odpowiednio karze aresztu, grzywny lub ograniczenia wolności.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Wniosek o udzielenie zgody na używanie wyrobów/materiałów pirotechnicznych, zawierający:

- oznaczenie wnioskodawcy i jego adres,

- określenie celu, w jakim będą używane wyroby/materiały pirotechniczne,

- datę, czas rozpoczęcia i trwania oraz miejsce, w którym wnioskodawca zamierza użyć wyrobów/materiałów pirotechnicznych,

- wskazanie realizatora, jeżeli planowany jest pokaz pirotechniczny.

2. W przypadku pokazu pirotechnicznego dokumentacja organizacyjno-techniczna zawierająca w szczególności:

a. nazwę wykonawcy pokazu i jego siedzibę;

b. datę i czas trwania pokazu;

c. kserokopię koncesji lub pozwolenia wojewody, upoważniającego wykonawcę do wykonywania pokazów;

d. imię, nazwisko oraz podpis osoby opracowującej dokumentacje organizacyjno-techniczną pokazu oraz kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przewidziane dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, w tym stanowiskach nadzoru;

e. imię i nazwisko osoby nadzorującej realizację pokazu, kserokopię posiadanego przez tę osobę zaświadczenia, o którym mowa powyżej;

f. masę netto wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia z podziałem na klasy i podklasy wg ADR;

g. określenie systemu odpalania ładunków pirotechnicznych oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla tego systemu, w szczególności biorąc pod uwagę sieci energetyczne, elektryczne trakcje kolejowe, przekaźniki telekomunikacyjne;

h. dane dotyczące systemu zabezpieczeń terenu pokazu od momentu dostarczenia wyrobów pirotechnicznych do zakończenia kontroli terenu po pokazie;

i. osoby odpowiedzialne za sprawdzenie terenu po zakończeniu pokazu i unieszkodliwienie niewypałów i niewybuchów pirotechnicznych;

j. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku używania wyrobów/materiałów pirotechnicznych w formie innej niż pokaz pirotechniczny - pisemna instrukcja określająca:

a. rodzaj i łączną masę netto wyrobów/materiałów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia;

b. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń i sytuacji awaryjnych.

>>> WNIOSEK DO POBRANIA W SEKCJI POBIERZ <<<

Copyright © 2015 Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone - Żadna część jak i całość materiałów, zdjęć, filmów zawartych w portalu www.skarzysko.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie.

Projekt i wykonanie: agencja yellow tree